Wolne zawody w spółce partnerskiej

Osoba wykonująca wolny zawód niejednokrotnie staje przed wyborem czy prowadzić, lub kontynuować działalność w pojedynkę, czy może wejść w spółkę i tym samym poszerzyć zakres proponowanych usług. Jednak jak wygląda ta kwestia w świetle prawa? Czy osoba uprawiająca wolny zawód może wejść z inną w spółkę partnerską? Jakie warunki powinna spełnić?

Spółka partnerska jest spółką osobowa, którą tworzą wspólnicy w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. W jej ramach partnerzy mogą wykonywać więcej niż jeden wolny zawód, jednak są i od tej reguły wyjątki.

Partnerzy w spółce partnerskiej

Partnerami w spółce partnerskiej mogą być jedynie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów.

Kodeks spółek handlowych wymienia wśród nich następujące zawody: księgowy, biegły rewident, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły, aptekarz, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, pielęgniarka, położna, architekt, inżynier budownictwa, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, adwokat, notariusz, radca prawny, i od niedawna fizjoterapeuci.

Warto dodać, że ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów dopuszcza wykonywanie prywatnej praktyki psychologicznej m.in. w formie spółki partnerskiej.

Czytaj też o: Składkach ZUS dla wolnych zawodów

Kto nie może założyć spółki partnerskiej?

W spółce partnerskiej partnerami mogą jedynie osoby fizyczne, a co najważniejsze uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Spółek partnerskich nie mogą tworzyć osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Spółka partnerska – po co?

Aby prowadzić działalność pod jedną marką – firmą, proponując odmienne usługi. W przypadku gdy ustawa nie stanowi inaczej, spółkę można zawiązać w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu. Pamiętajmy jednak, że spółka partnerska nie może być utworzona w celu prowadzenia przedsiębiorstwa.

Spółka partnerska korzyści

Uprawiając jeden z wymienionych wyżej wolnych zawodów warto zastanowić się nad wejściem w spółkę partnerską ze względu na ponoszenie zawężonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Oznacza to, że partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu.

Jest to jeden z wyróżników tego rodzaju spółki, gdyż w tym przypadku nie odpowiadamy całym majątkiem za np. błędy popełnione przez wspólnika. Dodatkowo partnerzy nie odpowiadają za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Za co więc odpowiadają partnerzy? Z pewnością za pozostałe zobowiązania spółki, takie jak dostawa mediów, zobowiązania lokalowe. Spółka partnerska może ustanowić zarząd. Organ taki będzie przydatny zwłaszcza w przypadku większej spółki, zrzeszającej wiele osób, zatrudniającej pracowników. Zapewni to sprawniejsze funkcjonalnie spółki.

A co z wierzycielami?

W wypadkach, gdy szkoda wyrządzona przez działanie jednego z partnerów przekracza sumę ubezpieczenia jego polisy OC  wierzyciele mogą mieć problem z odzyskaniem swoich należności. Dlatego klient takiej spółki powinien zatroszczyć się o specjalny zapis  w umowie, w którym zapisane jest, że jeden albo większa liczba partnerów godzi się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnicy spółki jawnej.

A jeśli nie spółka partnerska to jaka?

Wykonując wolny zawód i chcąc poszerzyć działalność lub po prostu podjąć z kimś współpracę, a nie zdecydujemy się zakładać spółki partnerskiej, możemy wejść w spółkę kapitałową lub cywilną. Przy wyborze należy wziąć pod uwagę przepisy regulujące zasady wykonywania danego zawodu, jak również indywidualne potrzeby potencjalnych wspólników.