Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych a wolne zawody

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która wybierze tę formę rozliczenia płaci podatek od przychodu. Nie ma więc możliwości pomniejszania podatku o koszty jego uzyskania. Z takiego sposobu opodatkowania mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej, lub w formie spółki osobowej. A czy osoby wykonujące wolne zawody mogą z niej korzystać?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w praktyce

Osoba prowadząca działalność gospodarczą chcąc rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego od początku istnienia firmy powinna zgłosić pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania do Urzędu Skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania.

Fakt ten należy zgłosić w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, ale nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Opcję tę można też wskazać już we wniosku rejestracyjnym CEIDG-1.

Jeśli jednak działalność jest już prowadzona i dopiero wtedy chcemy przejść na tę formę rozliczenia zgłosić to należy do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Ryczałt ewidencjonowanych nie dla wolnych zawodów?

Niestety, nie każdy przedsiębiorca może rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Według ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z grona uprawnionych podatników wyklucza się bowiem wszystkich tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą m.in. w zakresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów.

Z zastrzeżeniem zawodów wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, które nie mogą korzystać z ryczałtu, w jego ramach mogą rozliczać się lekarze wszystkich specjalności, technik dentystyczny, felczer, położna, pielęgniarka, tłumacz oraz nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z adnotacją, że działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czytaj też o: Wolne zawody a karta podatkowa

Przy czym za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Wysokość stawki podatku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności. Stawki te  dla działalności gospodarczej wynoszą: 20%, 17%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Jeśli działalność jest różnorodna możliwe jest opłacanie ryczałtu według kilku wymienionych stawek.

Natomiast 20-procentowa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dotyczy wolnych zawodów, czyli pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej osobiście, wyłącznie na rzecz osób fizycznych przez: lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy, nauczycieli.

Jak widzimy mimo wykonywania wolnego zawodu można w wielu przypadkach rozliczać się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. Może to robić lekarz, czy nauczyciel udzielający korepetycji.

Ważny jest nie tylko rodzaj wykonywanego zawodu, ale również w wielu przypadkach okoliczności jego wykonywania, forma prawna działalności oraz to na czyją rzecz te usługi są świadczone. Wypełniona musi być również przesłanka wykonywania czynności na rzecz osób fizycznych będących konsumentami.Nie mogą być to usługi świadczone na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Prawodawca zaznaczył też, że czynności te mają być wykonywane osobiście przez osobę prowadzącą dana działalność.