Polityka Prywatności

I. Informacje ogólne

 1. Usługodawcą w ramach serwisu internetowego Kredyty WZ, udostępnianego pod adresem https://kredytywolnezawody.pl (dalej: „Serwis”) jest Michał Korzański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Web Root Digital Michał Korzański”, al. Tadeusza Kościuszki 80/82 lok. 301, 90-437 Łódź NIP 8321947546.
 2. Usługobiorcą może być każda osoba fizyczna.
 3. Usługodawca świadczy w Serwisie usługi informacyjne. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie przez Usługobiorców jest całkowicie darmowe.

II. Korzystanie z Serwisu

 1. Usługobiorca może, korzystając z informacji opublikowanych w Serwisie, kontaktować się z zewnętrznymi usługodawcami w celu wykonania usługi związanej z zaciągnięciem kredytu. Usługodawca oświadcza, że nie jest wykonawcą tych usług, nie pośredniczy w ich sprzedaży, ani też nie podejmuje żadnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z zawarciem lub wykonaniem tychże usług.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykonania usługi przez zewnętrznych usługodawców.
 3. Korzystanie z Serwisu nie wymaga założenia konta użytkownika. Usługodawca nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Usługobiorców, z wyłączeniem przypadków określonych w pkt IV niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Usługobiorcę urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową wraz z dostępem do sieci internet.

III. Dostęp do treści. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Usługodawca oświadcza, iż wszystkie treści, dane i informacje opublikowane w Serwisie mogą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim lub prawach pokrewnych.
 2. Opublikowane w Serwisie informacje nie stanowią oferty handlowej.
 3. Autorskie prawa majątkowe do utworów opublikowanych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim.
 4. Usługobiorca może korzystać z utworów opublikowanych w Serwisie w celach zgodnych z korzystaniem z Serwisu.
 5. Usługobiorca nie może korzystać z utworów opublikowanych w Serwisie, do których nie nabył praw, w sposób niezgodny z przeznaczeniem Serwisu. W szczególności Usługobiorca nie może rozpowszechniać utworów we własnym serwisie internetowym lub w inny sposób.
 6. Usługobiorca nie może korzystać z usług w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  1) rozpowszechniać komentarzy naruszających dobra osobiste lub prawa osób trzecich,
  2) udostępniać w komentarzach odnośników do zasobów naruszających dobra osobiste lub
  prawa osób trzecich.
 7. Usługodawca nie sprawdza treści danych dostarczonych przez Usługobiorców, w szczególności nie moderuje treści komentarzy oraz nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne dane dostarczone przez Usługobiorców. Usługodawca może uniemożliwić dostęp do takich danych w przypadkach określonych przepisami prawa.

IV. Przetwarzanie danych osobowych i eksploatacyjnych

 1. Komentowanie przez Usługobiorcę treści opublikowanych w serwisie wymaga podania podpisu. Usługobiorca może wraz z komentarzem pozostawić adresu poczty elektronicznej oraz adres strony internetowej. Usługodawca nie weryfikuje danych podanych przez Usługobiorców w formularzach komentarzy.
 2. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania z usług przez Usługobiorcę:
  1) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
  2) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  3) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca gromadzi wskazane w ust. 1 dane poprzez:
  1) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”),
  2) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Vultr Holdings Corporation, z siedzibą w Matawan, New Jersey, Stany Zjednoczone.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób przetwarzania danych osobowych Usługobiorców przez osoby trzecie, w szczególności przez podmiot, z którymi Usługobiorca zawarł umowę usług finansowych.

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Usługobiorca może złożyć reklamację związaną ze sposobem funkcjonowania Serwisu oraz świadczeniem usług przez Usługodawcę.
 2. Reklamacja powinna być złożona pisemnie i przesłana na adres Usługodawcy w postaci wiadomości przesłaną za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected]
 3. Reklamacja powinna określać w szczególności: imię i nazwisko Usługobiorcy, przedmiot reklamacji oraz jej uzasadnienie.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
 5. Usługobiorca będący konsumentem może skorzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną:
  1) za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) lub
  2) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi, ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź
  (http://www.wiih.lodz.pl/).

VI. Zmiana regulaminu

 1. Usługodawca może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w sklepie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Usługobiorców.
 2. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:
  1) zmianę przepisów prawa,
  2) rozszerzenie funkcjonalności Serwisu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług przez Usługodawcę,
  3) zmianę sposobu świadczenia usług.
 3. O zmianie regulaminu Usługodawca informuje Usługobiorców poprzez informację w Serwisie.