Dti – Co to jest i jak wpływa na twoją zdolność kredytową?

Współczynnik zadłużenia do dochodu (DTI) to miara finansowa, którą banki i instytucje finansowe wykorzystują do oceny zdolności kredytowej osoby. Mierzy on relację między miesięcznymi płatnościami długu osoby a jej miesięcznym dochodem. Jest to kluczowy wskaźnik, który decyduje, czy ktoś jest kwalifikowany do uzyskania pożyczki lub hipoteki.

Zrozumienie DTI jest istotne dla osób planujących ubiegać się o kredyt, ponieważ bezpośrednio wpływa na ich zdolność do uzyskania finansowania. DTI to prosty obliczenie, które dostarcza informacji o zdrowiu finansowym osoby. Porównuje on ilość długu, którą osoba ma do swojego dochodu, wskazując zdolność osoby do spłacania swoich długów.

Banki wykorzystują ten wskaźnik do określenia poziomu ryzyka związanego z udzielaniem kredytu osobie. Wysoki DTI sugeruje, że osoba ma większe ryzyko niewywiązania się z płatności kredytowych lub hipotecznych, podczas gdy niski DTI wskazuje, że osoba ma mniejsze ryzyko niewywiązania się z płatności. Zrozumienie, jak DTI wpływa na zdolność kredytową, jest kluczowe dla każdego, kto planuje ubiegać się o pożyczkę lub hipotekę, ponieważ bezpośrednio wpływa to na ich zdolność do uzyskania finansowania.

Co to jest DTI?

DTI, który reprezentuje relację między sumą zobowiązań finansowych a dochodem netto, jest powszechnie używany jako miara zdolności kredytowej. To przede wszystkim wskaźnik tego, ile osoba jest winna w stosunku do tego, ile zarabia.

Wyższy DTI wskazuje na niższą zdolność kredytową, ponieważ sugeruje, że osoba ma wyższe obciążenie długami w stosunku do swojego dochodu. DTI jest również znany jako wskaźnik zdolności kredytowej i jest używany przez banki i inne instytucje kredytowe do oceny ryzyka udzielania pożyczek indywidualnym.

DTI pomaga pożyczkodawcom określić, czy pożyczkobiorca może pozwolić sobie na zaciągnięcie dodatkowego długu, takiego jak hipoteka lub pożyczka osobista, bez niewywiązania się z istniejących zobowiązań finansowych. Ostatecznie niższy DTI jest uważany za lepszy, ponieważ wskazuje, że osoba ma mniejsze obciążenie długami i jest mniej prawdopodobne, że nie wywiąże się ze swoich pożyczek.

Formuła i obliczenia DTI

Interesująco, wzór obliczający stosunek między zobowiązaniami finansowymi a dochodem netto jest kluczowym czynnikiem decydującym o szansach na uzyskanie pożyczki. Wzór ten nosi nazwę wskaźnika zadłużenia do dochodu (DTI) i jest powszechnie stosowany przez banki i inne instytucje finansowe do oceny zdolności kredytowej jednostki.

Wskaźnik DTI jest obliczany poprzez podzielenie całkowitych miesięcznych płatności dłużnych przez brutto miesięczny dochód jednostki. Aby obliczyć wskaźnik DTI, należy najpierw określić całkowite miesięczne płatności dłużne. Obejmuje to płatności za hipotekę lub czynsz, rachunki kredytowe, raty studenckie, raty samochodowe i inne stałe miesięczne wydatki.

Następnie należy obliczyć brutto miesięczny dochód, który obejmuje wszystkie źródła dochodu przed opodatkowaniem i innymi potrąceniami. Po ustaleniu tych dwóch liczb można obliczyć wskaźnik DTI, dzieląc całkowite miesięczne płatności dłużne przez brutto miesięczny dochód jednostki i mnożąc przez 100%.

Z reguły wskaźnik DTI wynoszący 36% lub mniej uważa się za dobry, podczas gdy wskaźnik wynoszący 43% lub więcej może utrudnić uzyskanie pożyczki.

Czynniki wpływające na DTI

Czynniki wpływające na wskaźnik zadłużenia do dochodu obejmują miesięczne płatności długu jednostki i miesięczny dochód brutto, które są wykorzystywane do określenia ich zdolności kredytowej. Im wyższy wskaźnik DTI, tym niższa zdolność kredytowa jednostki.

Warto zauważyć, że wskaźnik DTI nie jest jedynym czynnikiem, który banki biorą pod uwagę, decydując o zatwierdzeniu lub odrzuceniu pożyczki. Inne czynniki, takie jak historia kredytowa, historia zatrudnienia i zabezpieczenie, mogą również być brane pod uwagę.

Miesięczne płatności długu obejmują wszystkie powtarzające się długi, takie jak płatności hipoteczne, kredyty samochodowe, płatności kart kredytowych i inne płatności kredytowe. Miesięczny dochód brutto obejmuje cały dochód przed opodatkowaniem i odliczeniami.

Dla jednostek ważne jest dokładne obliczenie swojego wskaźnika DTI, aby określić swoją zdolność kredytową przed ubieganiem się o pożyczkę. Banki mogą mieć różne progi akceptowalnych wskaźników DTI w zależności od rodzaju pożyczki i historii kredytowej jednostki.

Zrozumienie czynników wpływających na DTI może pomóc jednostkom podejmować świadome decyzje dotyczące swojej sytuacji finansowej i poprawić swoją zdolność kredytową.

DTI i zdolność kredytowa

Możliwość uzyskania kredytu zależy od relacji między miesięcznymi płatnościami długu a miesięcznym dochodem brutto, co jest wyrażone przez wskaźnik długu do dochodu (DTI). Wyższy wskaźnik DTI oznacza wyższą miesięczną płatność długu w stosunku do dochodu, co z kolei obniża zdolność kredytową i zmniejsza szanse na zatwierdzenie pożyczki. Lenderzy używają wskaźnika DTI jako kluczowego czynnika do określenia zdolności kredytowej i zdolności do spłaty długów osoby.

Tabela poniżej ilustruje relację między wskaźnikiem DTI a zdolnością kredytową. Jak pokazano w tabeli, wskaźnik DTI poniżej 36% jest ogólnie uważany za dobry wskaźnik zdolności kredytowej, podczas gdy wskaźnik powyżej 43% jest uważany za ryzykowny. Wyższy wskaźnik DTI oznacza wyższe ryzyko niewypłacalności, co sprawia, że ​​lenderzy są ostrożniejsi w zatwierdzaniu pożyczek. Dlatego utrzymywanie niskiego wskaźnika DTI jest ważne dla osób poszukujących kredytu, ponieważ oznacza to mniejsze ryzyko niewypłacalności i wyższą zdolność kredytową.

Wskaźnik DTI Zdolność kredytowa Poziom ryzyka
<36% Dobra Niskie
36% – 43% Akceptowalna Średnie
> 43% Słaba Wysokie